QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

RREGULLORE për Anëtarësim në Qendrën “ALBANIAN EXPORT”

APROVUAR

me Vendim të Bordit të Drejtorëve

të Qendrës “ALBANIAN EXPORT"

16 Janar 2017, Nr. 1/17.

 

 

RREGULLORE
për Anëtarësim në Qendrën “ALBANIAN EXPORT”

    1.   Dispozita të Përgjithshme

1.1 Kjo rregullore është hartuar në përputhje me Statutin e Qendrës "ALBANIAN EXPORT"  (këtej e tutje referuar si ALB Export).

1.2. Rregullorja për anëtarësim në ALB Export përcakton procedurën për marrjen dhe ndërprerjen e anëtarësimit, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve, procedurat për llogari të tyre

    2. Anëtarësimi në ALBEXPORT

2.1. Anëtarët e ALBEXPORT mund të jenë persona juridikë, të themeluar dhe që veprojnë sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, persona të regjistruar si sipërmarrës dhe shoqatat e tyre, të cilat ndajnë misionin, qëllimet dhe objektivat e ALBEXPORT, kontribuojnë me veprimtarinë e tyre praktike për zbatimin e qëllimeve, objektivave dhe funksionet të ALBEXPORT-it, paguajnë kuotën e anëtarësimit.

2.2. Anëtarësimi në ALBEXPORT është vullnetar. Anëtarët e ALBEXPORT gjithashtu mund të jenë anëtarë të shoqatave të tjera publike.

2.3. Të gjithë anëtarët e ALBEXPORT kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta në trajtimin e çdo çështjeje të veprimtarisë së ALBEXPORT, pavarësisht nga statusi i tyre, gjendja ekonomike, rezultatet e veprimtarisë ekonomike dhe financiare dhe karakteristika të tjera, të ndryshme nga ato për të cilat ka kufizime të përcaktuara në Statutin e ALBEXPORT dhe në këtë Rregullore.

2.4. Anëtarët e ALBEXPORT paguajnë tarifën e pranimit, anëtarësimit dhe kontribute të tjera vullnetare për veprimtaritë sipas statutit të ALBEXPORT.

    3. Procedura për marrjen e anëtarësimit në ALBEXPORT

3.1. Për anëtarësim në ALBEXPORT kandidati duhet të dorëzojë aplikimin e përfunduar, formatin e nënshkruar nga titullari i ndërmarrjes (organizatës) dhe një ekstrakt nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) and Inpidual Entrepreneurs of Albania (for banks - a certificate of inclusion into a Banks register).

3.2. Aplikimi duhet të pranohet nga një nëpunës i autorizuar i ALBEXPORT dhe të regjistrohet në një regjistër të veçantë (libër kontabiliteti dhe regjistër i kërkesave për anëtarësim).
3.3. Çështja e anëtarësimit në ALBEXPORT sillet për shqyrtim nga ana e Bordit të Drejtorëve jo më vonë se tre muaj pasi kandidati ka dorëzuar dokumentet e regjistrimit.
3.4. Vendimi për pranimin ose refuzimin e anëtarësimit në ALBEXPORT merret nga Bordi i Drejtorëve me marrëveshje paraprake të Sekretarit të Përgjithshëm të ALBEXPORT.
      3.4.1. Bordi i Drejtorëve ka të drejtë të refuzojë aplikimin e anëtarësimit në qoftë se reputacioni i dyshimtë i kandidatit mund të dëmtojë imazhin e ALBEXPORT ose të anëtarëve të tij.

     3.4.2. Në rast të refuzimit për të pranuar aplikimin e anëtarësimit në ALBEXPORT, duhet t’i dërgohet një njoftim me shkrim aplikuesit. Nëse Aplikimi i Anëtarësimit refuzohet, aplikuesi mund të paraqesë një kërkesë të re jo më herët se gjashtë (6)  muaj kalendarikë nga data e vendimit për refuzim.

3.5. Pasi Bordi i Drejtorëve ka marrë një vendim për të pranuar aplikantin si anëtar i ALBEXPORT, aplikanti duhet të nënshkruajë Marrëveshjen për Anëtarësim dhe bën pagesën e tarifave të pranimit dhe të anëtarësimit, dhe pasi fiton të drejta dhe detyra si anëtar i ALBEXPORT, dhënë nga Statuti i ALBEXPORT, i preznatohen Rregullorja dhe Marrëveshja e Anëtarësimit. 

3.6.  Anëtarëve të ALBEXPORT i lëshohen Çertifikata e Anëtarësimit dhe një kartë anëtarësimi.

3.7. Në rast humbjeje të çertifikatës për anëtarësim ose kartës së anëtarësisë, anëtarit të ALBEXPORT, në bazë të kërkesës së tij me shkrim, i lëshohet një kopje çertifikate me shenjën e “Dyfishimit”.

    4. Të drejtat e anëtarëve të ALBEXPORT

4.1. Anëtarët e ALBEXPORT përmes përfaqësuesit të tyre të autorizuar, kanë të drejtë:
- Të paraqesin propozime në organet drejtuese të ALBEXPORT, në kuadër të veprimtarive të saj;
- Të marrin ndihmë nga ALBEXPORT për çështjet që kanë të bëjnë me aktivitetet e tyre;
- Të përdorin shërbimet e ALBEXPORT në mënyrë prioritare dhe të gjitha llojet metodologjike, këshillime dhe ndihma të tjera që mund të sigurojë ALBEXPORT, sipas kushteve të përcaktuara nga organet drejtuese të ALBEXPORT;

 - Të zbatohet për organet drejtuese të mbrojtjes ALBEXPORT përsa u takon interesave të tyre dhe çështjeve të tjera në kuadër të kompetencave të ALBEXPORT;

- Të marrin pjesë në komitete sektoriale, komisione, këshillat e biznesit, klubet e sektorit të krijuara në ALBEXPORT, duke bërë propozimet e tyre në lidhje me aktivitetet e këtyre organeve dhe institucioneve;

- Të marrin pjesë në forume, konferenca, ekspozita, seminare, sesione trajnimi dhe takime, "tryeza të rrumbullakëta" dhe ngjarje të tjera të organizuara dhe të kryera nga ALBEXPORT, sipas kushteve të përcaktuara nga organet drejtuese të ALBEXPORT;

- Të referojnë anëtarësimin e tyre në ALBEXPORT në çdo deklaratë publike, prezantime dhe materiale promovuese;

- Të përfundojnë në çdo kohë anëtarësimin e tyre duke paraqitur një letër me shkrim për anulimin e anëtarësimit dhe kthimin e Çertifikatës dhe Kartës së anëtarësimit. Tarifat e paguara për anëtarësim nuk janë të rimbursueshme.

    5. Detyrat e anëtarëve të ALBEXPORT

5.1. Anëtarët e ALBEXPORT duhet:

- Të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga Statuti i ALBEXPORT;

- Në mënyrë aktive të promovojnë aktivitetin dhe zbatimin e qëllimeve, objektivave dhe funksioneve të përcaktuara në Statutin e ALBEXPORT, të shmangin veprimet që shkaktojnë dëme materiale ose që mund të dëmtojnë reputacionin e ALBEXPORT;  

- Të veprojnë në bazë të parimeve të respektimit të partneritetit, mirësjelljes, konkurrencës së drejtë dhe përgjegjësiaë sociale;

- Të ruajnë besueshmërinë dhe të respektojnë vlerat e ALBEXPORT;  

- Të paguajnë në kohë kuotat e anëtarësimit;

- Të njoftojnë ALBEXPORT brenda dhjetë ditëve në rast të ndryshimeve të të dhënave të tyre dhe të dhënave të tjera të paraqitura për regjistrimin e anëtarësisë;  

Anëtarët e ALBEXPORT nuk kanë të drejtë të veprojnë si përfaqësues të ALBEXPORT pa autorizimin e duhur apo prokurë.  

    6. Paralajmërim

6.1. Në rast të mospërmbushjes nga ana e anëtarit të ALBEXPORT të detyrimeve të tij të përmendura në dispozitat e Nenit 5 të kësaj Rregulloreje, Bordi i Drejtorëve ka të drejtë ta përjashtojë atë nga anëtarët e ALBEXPORT.

6.2. Dështimi për të paguar kuotat e anëtarësimit gjatë vitit është bazë për përjashtimin nga anëtarët e ALBEXPORT.